பொருளாதாரம் Subscribe to பொருளாதாரம்

தங்கம்

தங்கம்

22காரட் 1 கிராம் ரூ 2,838.00  22காரட் 1 சவரன் ரூ 22,704.00 24காரட் 1 கிராம் ரூ: 2,967.00 24காரட் 1 சவரன் ரூ: 29,980.00

நாணயத்தின் மதிப்பு

நாணயத்தின் மதிப்பு

இந்திய  ரூபாயின் மதிப்பு அமெரிக்க டாலர் :64.44 பிரிட்டிஷ் பவுண்டு :82.59 சிங்கப்பூர் (டாலர்) :46.30

வெள்ளி

வெள்ளி

வெள்ளி 1 கிராம் ரூ. 44.50 வெள்ளி 1 கிலோ ரூ  44500.00  

தங்கம்

தங்கம்

22 காரட் 1 கிராம் ரூ: 2,838.00 22 காரட் 1 சவரன் ரூ: 22,704.00 24 காரட் 1 கிராம் ரூ: 2,967.00 24 காரட் 1 சவரன் ரூ: 29,980.00

நாணயத்தின் மதிப்பு

நாணயத்தின் மதிப்பு

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு

அமெரிக்க டாலர் :62.69
பிரிட்டிஷ் பவுண்டு :103.73
சிங்கப்பூர் (டாலர்) :49.19

வெள்ளி்

வெள்ளி்

வெள்ளி 1 கிராம் ரூ. 47.70
வெள்ளி 1 கிலோ ரூ 44,535.00