மனத்திற்குக் கட்டளை… பாரதியார்.

பேயா யுழலுஞ் சிறுமனமேbharathi
பேணா யென்சொல் இன்றுமுதல்
நீயா யொன்றும் நாடாதே
நினது தலைவன் யானேகாண்
தாயாம் சக்தி தாளினிலும்
தரும மெனயான் குறிப்பதிலும்
ஓயா தேநின் றுழைத்திடுவாய்
உரைத்தேன் அடங்கி உய்யுதியால்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*